“Forbes’ Diamonds” for SolDevelo – Yes, it happened again!

forbes-diamonds-silver2021

They say: “First time’s a fluke; second time’s a coincidence”. Well, we wouldn’t exactly agree with that. In some cases, succeeding for the first time is nothing short of a fluke – it’s rather the combination of hard work, talent, and efforts. And repeating the same success for the second time in a row is… just the confirmation of what happened earlier! Especially, when it refers to something as prestigious as the “Forbes Diamonds” ranking. This year SolDevelo is recognized among the fastest-growing companies in Poland again – just like it happened three years ago. Sounds great, doesn’t it?

It is obvious that all of this wouldn’t be achievable without our professionals. For these past two years, we have paid more attention to employees’ development. SolDevelo has established an annual budget that each employee can use for their own professional growth. This budget covers participation in training courses, conferences, online and printed materials purchase (the so-called ‘technical development’) as well as soft skills’ development and funding needed for learning a foreign language. The most popular certificates our employees pass are PSD, PSPO, PSU, PAL, AWS (different types), OCPJP, ISTQB. We know perfectly well that investing in employees and their competencies means also investing in their satisfaction with work and, as a result, better performance and effectiveness. From there on, there is a straight path towards the best products offered by our company.

We are proud and happy that SolDevelo employees master their skills and achieve better and better results. Only in this way we are able to confirm our position among the best companies on the Polish market and enjoy the privilege of being one of “Forbes Diamonds”. We thank you with all our hearts for being with us!

Diament_Forbes_2021_blue

About the ranking

“Forbes Diamonds” is one of the most important business rankings on the Polish market. Each year it presents companies which value has grown the fastest within the last three years. The ranking, based on concrete figures, is supervised by Bisnode, a European expert in gathering, processing, and delivering business intelligence. Companies from the “Forbes Diamonds” group are divided into three categories according to the level of their sales revenue. This year SolDevelo has again been nominated in the category of companies with revenues of 5-50 million PLN.

What’s surely worth mentioning is the fact that this year’s edition of the ranking is not just about getting better results. In fact, it provides a unique testimony to the changes taking place in Polish enterprises, among which the most important thing is rapidly improving the transparency of their activities. Companies have been assessed not only on the basis of the profits, but also on such criteria as the value of assets, the payment history, credit standing, and a clean legal record.

The last edition brought an impressive number of laureates – over 4 thousand companies! This only confirms that the Polish market is expanding and changing for the better. However, what’s surprising is a relatively small number of IT companies in the ranking (less than 10 IT companies from the total number of 227 in Pomeranian voivodeship). It seems surprising, taking into account the fact that the IT sector seems to be the most developing one in Poland in the last few years. Apart from growing competition, such a situation results in highly specialized staff: more and more people are willing to learn or change professions in order to enter the technical branch of the market.

Our achievements

When it comes to SolDevelo, it has to be admitted that we have taken a giant leap forward since the previous Diamond award. During these two years, we renewed two ISO certificates issued by the International Organization for Standardization:

  • ISO 9001– confirming our great quality management systems,
  • ISO 27001– providing requirements for an information security management system.

Both certificates mean a lot to us. We are a company that takes information and process security very seriously and we are highly focused on providing the highest quality products and services. These two certificates are the best confirmation of our global standards. And when you realize that the world nowadays relies on quality and transparency, you have to agree that both of them are indeed great achievements.

In the meantime, we have also created well-positioned Atlassian’s Marketplace products. Thanks to our useful plugins dedicated to the Jira platform, helping to improve team performance and project management, we gained the Silver Marketplace Partner title. This level of partnership has been achieved mainly due to many active installations and excellent user feedback. Among users of our applications, there are world-class companies such as Netflix, Wolters Kluwer, HP, Air Canada, Virgin Orbit, or American Tower.

Undoubtedly, one of the greatest successes for us was becoming a Standard Consulting Partner in the Amazon Web Services Partner Network. AWS runs a number of competency programs to identify consulting and technology partners over the globe – these are the ones who can help businesses make the best of cloud services offered by AWS. Companies that are awarded APN Consulting Partner status help customers realize their digital transformation by migrating data center infrastructure and applications to the AWS platform.

Such achievements give us wings and encourage us to further improve the results of our work. This is definitely not the end!

Diamenty Forbes 2021 informacja 20201019-1

_____________

Mówią: „Pierwszy raz to fuks; drugi raz to zbieg okoliczności. ”Cóż, nie zgodzilibyśmy się z tym dokładnie. W niektórych przypadkach odniesienie sukcesu po raz pierwszy jest niczym innym jak fartem – to raczej połączenie ciężkiej pracy, talentu i wysiłku. I powtórzenie tego samego sukcesu drugi raz z rzędu to… tylko potwierdzenie tego, co wydarzyło się wcześniej! Zwłaszcza, gdy odnosi się do czegoś tak prestiżowego jak ranking „Diamenty Forbesa”. W tym roku SolDevelo ponownie jest uznawane wśród najszybciej rozwijających się firm w Polsce – tak jak wydarzyło się to trzy lata temu. Brzmi świetnie, prawda?

Jest oczywiste, że wszystko to nie byłoby możliwe bez naszych specjalistów. Przez ostatnie dwa lata zwracaliśmy większą uwagę na rozwój pracowników. SolDevelo ustaliło roczny budżet, który każdy pracownik może wykorzystać na własny rozwój zawodowy. Budżet ten obejmuje udział w szkoleniach, konferencjach, zakup materiałów online i drukowanych (tzw. „Rozwój techniczny”), a także rozwój umiejętności miękkich i finansowanie potrzebne do nauki języka obcego. Najpopularniejsze certyfikaty, jakie otrzymują nasi pracownicy to: PSD, PSPO, PSU, PAL, AWS (różne typy), OCPJP, ISTQB. Doskonale wiemy, że inwestowanie w pracowników i ich kompetencje to także inwestowanie w ich satysfakcję z pracy, a co za tym idzie, lepszą wydajność i efektywność. Stamtąd prosta droga do najlepszych produktów oferowanych przez naszą firmę.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że pracownicy SolDevelo doskonalą swoje umiejętności i osiągają coraz lepsze wyniki. Tylko w ten sposób możemy potwierdzić naszą pozycję wśród najlepszych firm na polskim rynku i cieszyć się przywilejem bycia jednym z „Diamentów Forbesa”. Z całego serca dziękujemy za bycie z nami!

Diament_Forbes_2021_blue

O rankingu

„Diamenty Forbesa” to jeden z najważniejszych rankingów biznesowych na polskim rynku. Co roku prezentuje firmy, których wartość wzrosła najszybciej w ciągu ostatnich trzech lat. Ranking oparty na konkretnych liczbach jest nadzorowany przez Bisnode, europejskiego eksperta w zakresie gromadzenia, przetwarzania i dostarczania informacji biznesowych. Firmy z grupy „Diamenty Forbesa” są podzielone na trzy kategorie ze względu na poziom przychodów ze sprzedaży. W tym roku SolDevelo ponownie zostało nominowane w kategorii firm o przychodach 5-50 mln zł.

Na pewno warto wspomnieć, że tegoroczna edycja rankingu to nie tylko uzyskiwanie lepszych wyników. W rzeczywistości jest wyjątkowym świadectwem zmian zachodzących w polskich przedsiębiorstwach, wśród których najważniejsza jest szybka poprawa transparentności ich działalności. Firmy zostały ocenione nie tylko na podstawie zysków, ale także takich kryteriów jak wartość majątku, historia płatności, zdolność kredytowa oraz czystość prawna.

Miniona edycja przyniosła imponującą liczbę laureatów – ponad 4 tysiące firm! To tylko potwierdza, że ​​polski rynek rozwija się i zmienia na lepsze. Zaskakuje jednak stosunkowo niewielka liczba firm informatycznych w rankingu (tylko 9 firm informatycznych z łącznej liczby 227 w województwie pomorskim). Wydaje się to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że sektor IT wydaje się być najbardziej rozwijającym się w Polsce w ostatnich latach. Sytuacja ta, poza rosnącą konkurencją, skutkuje wysokospecjalistyczną kadrą: coraz więcej osób chce się uczyć lub zmieniać zawody, aby wejść na rynek w branży technicznej.

Nasze osiągnięcia

Jeśli chodzi o SolDevelo, to trzeba przyznać, że od poprzedniej Diamentowej nagrody zrobiliśmy ogromny krok naprzód. W ciągu tych dwóch lat odnowiliśmy dwa certyfikaty ISO wydane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną:

  • ISO 9001– potwierdzający nasze świetne systemy zarządzania jakością,
  • ISO 27001 – zapewnienie wymagań dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Oba certyfikaty wiele dla nas znaczą. Jesteśmy firmą, która bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo informacji i procesów, dlatego jesteśmy bardzo skoncentrowani na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług. Te dwa certyfikaty są najlepszym potwierdzeniem naszych światowych standardów. A kiedy zdasz sobie sprawę, że świat w dzisiejszych czasach stawia na jakość i przejrzystość, musisz zgodzić się, że oba są rzeczywiście wielkimi osiągnięciami.

W międzyczasie stworzyliśmy również dobrze pozycjonowane produkty Atlassian Marketplace. Dzięki naszym przydatnym wtyczkom dedykowanym dla platformy Jira, pomagającym usprawnić pracę zespołu i zarządzanie projektami, uzyskaliśmy tytuł Silver Marketplace Partner. Ten poziom partnerstwa został osiągnięty głównie dzięki wielu aktywnym instalacjom i doskonałym opiniom użytkowników. Wśród użytkowników naszych aplikacji znajdują się światowej klasy firmy takie jak Netflix, Wolters Kluwer, HP, Air Canada, Virgin Orbit czy American Tower.

Niewątpliwie jednym z największych sukcesów dla nas było zostanie Standardowym Partnerem Konsultingowym w sieci partnerów Amazon Web Services. AWS prowadzi szereg programów kompetencyjnych w celu identyfikacji partnerów konsultingowych i technologicznych na całym świecie – to właśnie oni mogą pomóc firmom w jak najlepszym wykorzystaniu usług chmurowych oferowanych przez AWS. Firmy, które otrzymały status Partnera Konsultingowego APN, pomagają klientom w realizacji cyfrowej transformacji poprzez migrację infrastruktury i aplikacji centrum danych na platformę AWS.

Takie osiągnięcia dodają nam skrzydeł i zachęcają do dalszego doskonalenia efektów naszej pracy. To zdecydowanie nie koniec!

Diamenty Forbes 2021 informacja 20201019-1

Author

You might also like

Subscribe

Don't miss new updates!

GDPR Information*
Scroll to Top